Project Description

Què són les drogues?

És qualsevol substància que, introduïda en l’ésser viu és capaç de modificar una o més funcions de l’organisme relacionades amb la conducta, judici, comportament, percepció o estat d’ànim, independentment si està acceptada o no per la nostra cultura. N’hi ha d’altres que dintre de la societat estan acceptades com el tabac i l’alcohol.

Totes les drogues comporten un risc i no hi ha cap consum que es pugui considerar totalment segur.El risc resulta de la combinació de tres factors: els efectes que provoca la substància, la manera com es fa servir (la dosi, la forma d’administrar-la, els efectes que es volen obtenir consumint-la…) i la vulnerabilitat del consumidor.