Project Description

Què són les drogues?

És qualsevol substància psicoactiva que, en ser introduïda en l’ésser viu, és capaç de modificar una o més funcions de l’organisme relacionades amb la conducta, judici, comportament, percepció o estat d’ànim, independentment si està acceptada o no per la nostra cultura o si és o no legal. Per exemple, a la nostra societat estan socialment acceptades i són legals drogues com el tabac i l’alcohol.

Totes les drogues comporten un risc i no hi ha cap consum que es pugui considerar totalment segur. El risc resulta de la combinació de tres factors:

  • Els efectes que provoca la substància
  • La manera com es fa servir (la dosi, la forma d’administrar-la, els efectes que es volen obtenir consumint-la…)
  • La vulnerabilitat del consumidor derivada de característiques individuals

TIPUS DE DROGUES:

  1. Estimulants:  Les drogues estimulants tenen en comú que totes elles són capaces per si soles d’activar ràpidament el sistema nerviós. Exemples: tabac (nicotina), cafeïna, cocaïna, èxtasi, amfetamines/ speed…
  2. Depressores: Són aquelles que afecten directament el sistema nerviós i al cervell però provocant un efecte sedant i tranquil·litzant, per la qual cosa el sistema treballarà de forma molt més alentida. Exemples: opiacis, metadona, cànnabis, ketamina, ansiolítics, heroína, alcohol, benzodiazepines…
  3. Al·lucinògens: Són aquelles que alteren per complet la ment i la percepció de la realitat,  de manera que les persones no tinguin la mateixa percepció de les coses i trastornant les seves capacitats cognitives. Exemples: LSD i Ketamina, DMT, bolets al·lucinògens, marihuana…