Project Description

Educació Primària

Graduat/ada en Educació Primària

Objectius

Formar docents i tutors/ores amb competències específiques en les diferents àrees del currículum recollides en la LOE, amb les finalitats següents:

· Adquirir coneixements i instruments que ajudin a fonamentar la reflexió sobre les vessants psicològica, sociològica i pedagògica del fet educatiu en el tram d’edat de 6 a 12 anys.
· Adquirir coneixements i habilitats que permetin desenvolupar capacitats i actituds que facilitin el nivell de maduresa necessari per assumir les responsabilitats que són pròpies d’aquest període.
· Crear situacions d’ensenyament-aprenentatge que facilitin la construcció del coneixement a l’alumnat en el tram d’edat de 6 a 12 anys, i que, en el treball futur, permetin plantejar una bona reflexió des de la pràctica i sobre aquesta.
· Aconseguir una formació que permeti impartir coneixements i que capaciti per elaborar projectes curriculars que s’adaptin a les característiques i les necessitats de les escoles i l’alumnat en el tram d’edat de 6 a 12 anys.
· Ser capaç de generar constantment el currículum en el context de l’escola de la qual es formi part.

Centre on pots cursar-lo.

Tortosa