Project Description

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, amb la publicació de l’Ordre TSF/174/2020, de 13 d’octubre ha creat un Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya.

Qui pot formar part d’aquest registre?

Totes aquelles persnes que disposin del títol de monitor/a i director/a de lleure, ja que l’esmentat registre s’estructura en dos seccions diferenciades. Per veure les titulacions vàlides (article 7 de l’ordre).

Quins són els requisits d’inscripció?

  • Tenir els 18 anys complerts en el moment de fer la inscripció.
  • Disposar de la o les titulacions requerides.

Què he d’adjuntar amb la sol·licitud?

  • Còpia digitalitzada de la titulació corresponent.
  • Declaració responsable  en què es confirmi que les còpies digitalitzades corresponen amb l’orginal i que es compleix amb els requisits per formalitzar dita inscripció.

Com s’ha de presentar?

La inscripció és electrònica. Es fa a través del web Canal Empresa 

Per més informació consulta aquí l’ordre:

consulORDRE TSF_174_2020, de 13 d'octubre, del Registre Oficial de Professio