Project Description

TIPUS D’AJUDES I TRÀMITS

Renda Bàsica d’Emancipació

La Renda Bàsica d’Emancipació (RBE) és el conjunt d’ajudes directes de l’Estat Espanyol, destinades al recolzament econòmic per al pagament del lloguer de l’habitatge que constitueix el domicili habitual i permanent, en les condicions i requisits que estableix el Reial Decret 1472/2007.

El Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, va derogar aquest ajut. Això implica que des de l’1 de gener de 2012 no es pot sol·licitar. Ara bé, tal com estableix la norma esmentada els beneficiaris que tinguin reconegut el dret a la RBE continuaran amb l’esmentat dret. En virtut de l’article 36 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 30 de juliol, les condicions establertes en la resolució del reconeixement del dret a la RBE han estat modificades a partir d’agost de 2012, els beneficiaris, la resolució dels quals s’hagi extingit per alguna de les causes establertes legalment, i que no haguessin esgotat anteriorment el període màxim previst, no podran reprendre el dret tot i acreditar el compliment actual dels requisits.

Es segueixen fent gestions sobre aquest ajut en els expedients vius que hi ha a la comarca, per diferents casuístiques que tot seguit es detallen:

  • Canvi de dades del sol·licitant.

  • Canvi de dades de la part arrendadora.

  • Canvi de l’import del lloguer.

  • Canvi de CC des d’on es paga el lloguer.

  • Canvi de CC de l’arrendador/ora.

  • Canvi d’ingressos anuals.

  • Finalització del contracte de lloguer.

  • Renúncia a l’ajut.

  • Resoldre alguna incidència.

Per més informació: aquí

Prestacions per al pagament del lloguer

És un ajut per al pagament del lloguer amb la intenció de que cap persona quedi exclosa d’un habitatge per motius econòmics. Aquest ajut s’ha quedat en caràcter de permanència per a les persones que el tenien atorgat l’any 2012 i són jubilats. L’ajut l’han pogut sol·licitar totes les persones que el tenien atorgat l’any anterior i van obtenir resolució favorable.

Durant l’any 2015 també ha sortit una convocatòria restringida la qual l’han pogut sol·licitar persones que tenien un ajut d’urgència especial per al pagament del lloguer amb motiu de romandre més de 12 mesos a l’atur i les persones que signen contracte d’arrendament en habitatges gestionats per la Borsa d’Habitatge del Montsià.

Actualment la convocatòria es troba tancada, excepte per a les persones que signin contracte gestionat per la Borsa d’Habitatge del Montsià fins al 30 d’octubre de 2015.

Per més informació: aquí

Sol·licitud de la subvenció per al pagament al lloguer

És un ajut per al pagament del lloguer amb la intenció de que cap persona quedi exclosa d’un habitatge per motius econòmics. Aquesta convocatòria es va obrir de manera universal amb algunes restriccions.

Actualment la convocatòria està oberta 19 d’abril fins al 19 de juny, ambdós inclosos.

Per més informació: aquí

Prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge

Són ajuts a fons perdut de caràcter personal per fer front a rebuts de lloguer impagats, quotes d’amortització hipotecària i per atendre persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, s’atorguen amb la finalitat d’atendre situacions d’especial urgència a fi de garantir la permanència continuada a l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.

Per més informació: aquí