S’ha aprovat una nova ordenança reguladora dels preus públics per a l’assistència a cursos de formació organitzats pels serveis de joventut del Consell Comarcal del Montsià.

Això implica la modificació dels preus que hauran de pagar algunes persones i col·lectius per accedir a les formacions. En concret, les persones que acreditin amb la documentació corresponent les situacions de família monoparental, discapacitat del 33% o superior o estar en situació d’atur de més de 6 mesos, gaudiran d’una bonificació en el preu de la matrícula.

A continuació, es detallen les bonificacions deduibles al preu original de la matrícula així com els documents acreditatius que caldrà aportar a l’hora de fer la matrícula. La documentació ha d’estar vigent en el moment de fer la sol·licitud i entrega.

REQUISITS

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

DOCUMENTS ACREDITATIUS

Famílies monoparentals o nombroses

10%

Títol de família monoparental
Discapacitat 33% o més

10%

Targeta acreditativa de la discapacitat

Certificat o resolució expedit per l’òrgan competent de les Comunitats Autònomes

Situació d’atur (+6m)

15%

Informe: Certificat Integrat
 

Cal saber que les reduccions establertes anteriorment són excloents entre sí, aplicant-se la més beneficiosa per a l’interessat/a. L’aplicació d’aquestes reduccions s’hauran de sol·licitar per escrit (fer menció a la instància genèrica) i acreditant-ho (adjuntar documentació vigent). Passat aquest termini no serà aplicable retroactivament.

En qualsevol cas, podreu posar-vos en contacte amb l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal del Montsià per resoldre qualsevol qüestió relativa al pagament.