El govern de la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de la Presidència, ha posat en marxa la creació d’una borsa de treball de personal interí per garantir la cobertura de llocs de treball de la subescala secretaria intervenció als ajuntaments de Catalunya.

Aquestes places han de ser ocupades per personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional (FHN) però l’Estat, que és qui té les competències per convocar-les, no dona resposta a les necessitats de provisió dels ajuntaments i ens locals de Catalunya, i molts d’aquests es veuen obligats a recórrer en molts casos a nomenaments interins per cobrir aquests llocs de treball.

 

Per a quins llocs de treball es crea la borsa de treball?

La borsa de treball es crea per als llocs de secretaria intervenció, existents als municipis amb una població de menys de 5.000 habitants i un pressupost inferior a 3 milions euros.

 

Quines són les funcions dels secretaris interventors dels ajuntaments?

El secretari interventor d’un ajuntament exerceix la fe pública i l’assessorament legal preceptiu; el control i la fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.

 

Qui es pot presentar en aquesta convocatòria?

El principal requisit és disposar de la titulació oficial del nivell universitari de grau, doctorat, llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

 

Quin és el termini màxim per presentar la sol·licitud?

El termini acaba el 16 d’octubre de 2020.

 

Com és el temari?

El temari de les proves consta de 61 temes relacionats amb l’Administració local: procediment administratiu comú, organització i funcionament de les entitats locals, transparència, contractació pública, organització municipal, urbanisme, intervenció local, etc.

 

Com seran les proves?

Les proves consistiran en dos exercicis obligatoris, de caràcter teòric-pràctic. També hi haurà una prova de llengua catalana (si els aspirants no acrediten tenir els coneixements de nivell de suficiència C1).

Com funciona la borsa de treball?

Els aprovats, passaran a formar part de la Borsa d’interins de la Direcció General d’Administració Local, i elegiran la seva preferència per treballar en una de les 8 zones territorials establertes, que coincideixen amb les demarcacions veguerials. La borsa de treball estarà integrada per les persones que hagin superat el procés de selecció convocat per la Direcció General d’Administració Local i per la relació de candidats de la subescala secretaria intervenció elaborada per l’Institut Nacional d’Administració Pública. Quan un ajuntament sol·liciti candidats de la borsa, la Direcció General procedirà a efectuar la crida als candidats de la borsa atenent a l’ordre de puntuació obtingut en la zona o zones en les que figurin inclosos.

 

Bases de la convocatòria:

RESOLUCIÓ PRE/2161/2020, de 8 de setembre, per la qual es regula la borsa de treball per a la cobertura amb caràcter interí de llocs de treball reservats a funcionaris de carrera de la subescala secretaria intervenció, de l’escala de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de les entitats locals a Catalunya.

Accediu aquí

 

 Convocatòria del procés selectiu:

RESOLUCIÓ PRE/2162/2020, de 8 de setembre, per la qual es convoca el procés de selecció de la borsa de treball per a la cobertura amb caràcter interí de llocs de treball reservats a funcionaris de carrera de la subescala secretaria intervenció, de l’escala de funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de les entitats locals a Catalunya (núm. de registre de convocatòria 248).

Accediu aquí

 

Temari de les proves:

RESOLUCIÓ PRE/1511/2020, de 23 de juny, per la qual s’aprova el temari de les proves per a la selecció de personal funcionari interí per ocupar llocs reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala de secretaria intervenció, de les entitats locals a Catalunya.

Accediu aquí

 

 Presentació de sol·licituds:

Accediu aquí