Project Description

TIPUS D’AJUDES I TRÀMITS

Bo Lloguer Jove

La subvenció del Bo Lloguer Jove està destinada a persones d’entre 18 i 35 anys inclosos, que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i que compleixin els requisits de la convocatòria. L’ajut està destinat a tots aquells joves que no disposen de recursos suficients per fer front al lloguer de l’habitatge o habitació. 

Requisits

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Ser titular del contracte de lloguer o de la cessió d’ús de la habitació 
 3. Disposar d’una font regular d’ingressos
 4. Els ingressos han de complir aquestes condicions: 

2020: Iguals o inferiors a 2,83 vegades a l’IRSC  22.548, 67 euros

2021: Iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC 23.664, 15 euros

2022: Iguals o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC 24.301, 57 euros

Quantia

Import màxim de 250 euros. 

Durada

L’ajut s’atorga per un termini de dos anys.

Incompatibilitats: 

 1. Ser arrendatari d’un habitatge gestionat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
 2. Cobrar altres ajuts que provinguin de qualsevol altre administració o entitat pública, amb les mateixes mensualitats i finalitats.

Documentació

Les persones sol·licitants que no s’oposin que l’òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d’aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre, Tresoreria General de la Seguretat Social i Registre de la Propietat.

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l’Administració pugui fer la consulta (marcats amb un (*), és:

 1. Documents d’identitat:
  • Document nacional d’identitat (DNI) vigent (*)
  • Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.
  • Estrangers no comunitaris: NIE i la  targeta d’identitat d’estranger (TIE) (*)
 2. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)
 3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. 
 4. Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència (*)
 5. Llibre de família, si s’escau.
 6. El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant El contracte de lloguer ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
 7. Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 8. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte (aquest document ha d’anar signat per el sol·licitant i per l’entitat bancària i posteriorment escanejar-lo) o document equivalent on s’ha d’ingressar la subvenció (certificat de titularitat).
 9. Certificat de no tenir deutes amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària(AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) (*)

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d’aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l’expedient.

Per més informació: aquí

Termini de presentació de sol.licituds

El termini de presentació és des del dia 8 de Juny de 2022 a partir de les 9 hores fins el dia 17 de Juny de 2022 a les 17 hores. 

Forma de presentació de les sol.licituds: 

Preferentment: Des de l’apartat tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya: Tràmits

En cas de no disposar de mitjans electrònics, la sol.licitud es pot fer a les oficines locals d’habitatge  a les borses que formen part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social: Cercador d’oficines i borses locals d’habitatge

Des de Joventut posem a la teva disposició les oficines joves de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), on pots adreçar-te per demanar suport tècnic o acompanyament. I també tens a la teva disposició l’Assessoria en línia d’habitatge per a joves per resoldre els teus dubtes sobre aquesta convocatòria.

Podeu consultar les preguntes més freqüents aquí

 

Renda Bàsica d’Emancipació

La Renda Bàsica d’Emancipació (RBE) és el conjunt d’ajudes directes de l’Estat Espanyol, destinades al recolzament econòmic per al pagament del lloguer de l’habitatge que constitueix el domicili habitual i permanent, en les condicions i requisits que estableix el Reial Decret 1472/2007.

El Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, va derogar aquest ajut. Això implica que des de l’1 de gener de 2012 no es pot sol·licitar. Ara bé, tal com estableix la norma esmentada els beneficiaris que tinguin reconegut el dret a la RBE continuaran amb l’esmentat dret. En virtut de l’article 36 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 30 de juliol, les condicions establertes en la resolució del reconeixement del dret a la RBE han estat modificades a partir d’agost de 2012, els beneficiaris, la resolució dels quals s’hagi extingit per alguna de les causes establertes legalment, i que no haguessin esgotat anteriorment el període màxim previst, no podran reprendre el dret tot i acreditar el compliment actual dels requisits.

Es segueixen fent gestions sobre aquest ajut en els expedients vius que hi ha a la comarca, per diferents casuístiques que tot seguit es detallen:

 • Canvi de dades del sol·licitant.

 • Canvi de dades de la part arrendadora.

 • Canvi de l’import del lloguer.

 • Canvi de CC des d’on es paga el lloguer.

 • Canvi de CC de l’arrendador/ora.

 • Canvi d’ingressos anuals.

 • Finalització del contracte de lloguer.

 • Renúncia a l’ajut.

 • Resoldre alguna incidència.

Per més informació: aquí

Prestacions per al pagament del lloguer

És un ajut per al pagament del lloguer amb la intenció de que cap persona quedi exclosa d’un habitatge per motius econòmics. Aquest ajut s’ha quedat en caràcter de permanència per a les persones que el tenien atorgat l’any 2012 i són jubilats. L’ajut l’han pogut sol·licitar totes les persones que el tenien atorgat l’any anterior i van obtenir resolució favorable.

Durant l’any 2015 també ha sortit una convocatòria restringida la qual l’han pogut sol·licitar persones que tenien un ajut d’urgència especial per al pagament del lloguer amb motiu de romandre més de 12 mesos a l’atur i les persones que signen contracte d’arrendament en habitatges gestionats per la Borsa d’Habitatge del Montsià.

Actualment la convocatòria es troba tancada, excepte per a les persones que signin contracte gestionat per la Borsa d’Habitatge del Montsià fins al 30 d’octubre de 2015.

Per més informació: aquí

Sol·licitud de la subvenció per al pagament al lloguer

És un ajut per al pagament del lloguer amb la intenció de que cap persona quedi exclosa d’un habitatge per motius econòmics. Aquesta convocatòria es va obrir de manera universal amb algunes restriccions.

Actualment la convocatòria està oberta 19 d’abril fins al 19 de juny, ambdós inclosos.

Per més informació: aquí

Prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge

Són ajuts a fons perdut de caràcter personal per fer front a rebuts de lloguer impagats, quotes d’amortització hipotecària i per atendre persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, s’atorguen amb la finalitat d’atendre situacions d’especial urgència a fi de garantir la permanència continuada a l’habitatge de la persona sol·licitant i de la seva unitat de convivència.

Per més informació: aquí