AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE),  manifesta que el domini  www.montsiajove.org és propietat del CONSELL COMARCAL DEL MONTSIÀ, amb CIF P9300008A, amb domicili a plaça Lluís Companys, s/n , 43870 Amposta (Tarragona).

El Consell Comarcal del Montsià no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, Consell Comarcal del Montsià no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de Consell Comarcal del Montsià estan elaborades per professionals de la mateixa, degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de Consell Comarcal del Montsià poden contenir enllaços (links) a webs de tercers. Per tant, aquesta corporació no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Consell Comarcal del Montsià o les seves llicències. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Consell Comarcal del Montsià.

De la mateixa manera, es reserva el dret a retirar l’accés al portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

PROTECCCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractades en el fitxer denominat xarxes socials i màrqueting, responsabilitat de Consell Comarcal del Montsià i domicili a plaça Lluís Companys, s/n , 43870 Amposta (Tarragona).

Les teves dades no seran transmeses a tercers, i seran conservades mentre que no se sol·liciti el contrari.

En qualsevol cas podràs indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que les facis al Consell Comarcal del Montsià a plaça Lluís Companys, s/n , 43870 Amposta (Tarragona), o en joventut@montsia.cat.

Així mateix, també podràs presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, o bé posar-te en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a consell@montsia.cat.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de Consell Comarcal del Montsià. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta web, són marques degudament registrades pel Consell Comarcal del Montsià, per les seves societats filials o dominades, o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Consell Comarcal del Montsià l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, al que li recau la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Consell Comarcal del Montsià.

El Consell Comarcal del Montsià no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport, en el qual el software es gravat. El Consell Comarcal del Montsià posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original, o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

LLEI APLICABLE I JURIDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol furt que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.