Project Description

Monitoratge d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

No queden places

 Descripció

El curs de monitor/a et prepara per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-te per organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. 

Objectius

 • Apredre a intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Obtenir els recursos necessaris per organitzar i dinamitzar activitats de lleure.

Continguts

Etapa lectiva (150 hores)

Aquesta etapa inclou tres mòduls formatius amb una durada total de 150 hores.
Aquests s’avaluen per competències i per superar l’etapa cal obtenir la qualificació d’apte/a en cada un dels mòduls, i demostrar així la capacitat de l’alumne per desenvolupar les intervencions educatives corresponents.
Aquesta es demostrarà a partir de proves i exercicis avaluatius.
El model d’aprenentatge i la metodologia és amb sistema semipresencial i amb la següent distribució:

                                                                                                                                                        Presencials              Distància                Total

 • M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil                                  40 h                            20 h                     60 h
 • M2 Processos grupals i educatius en el lleure infanti i juvenil                20 h                            10 h                      30 h
 • M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure                      40 h                            20 h                     60 h

Etapa pràctica i memòria (160 hores)

Aquesta etapa implica la realització de pràctiques professionals o de voluntariat, amb una durada de 160 h. Pots començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva.
La recerca del centre corre a compte teu, tot i que comptaràs amb el recolzament del coordinador/a en cas de dificultat. Un cop finalitzades, s’avaluarà el desenvolupament de les competències mitjançant dos documents:
• El certificat de pràctiques que realitza el director/a de lleure titulat on es valora la idoneïtat de l’alumne en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.
• La memòria de pràctiques que elabora l’alumne, el qual comptarà amb el suport i tutorització individualitzada per part del coordinador/a del curs.

Persones destinatàries
Has de tenir els 18 anys fets quan iniciïs el curs, és a dir, el primer dia del curs has d’haver fet els 18 anys. És important, ja que aquest motiu no és causa de justificació per retornar l’import en cas d’haver liquidat el pagament en el moment de fer la matrícula.

Reconeixement i acreditació de la formació 
La formació està reconeguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i, un cop superat amb èxit tot el procés formatiu, dona dret a obtenir el Diploma i el Carnet de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Avaluació

S’avalua el grau d’implicació, participació, responsabilitat i disponibilitat personal en la convivència a cada una de les sessions del curs. 

Dates i lloc

S’impartiran dos cursos intensius de monitors de lleure en modalitat presencial.

 • De l’1 al 14 de juliol de 2024 a Santa Bàrbara (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14*. De 10h a 14h i de 15h a 19h. *El dia 14 només de 10h a 14h)
 • Del 15 al 28 de juliol de 2024 a Ulldecona (15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 i 28*. De 10h a 14h i de 15h a 19h. *El dia 28 només de 10h a 14h)

 Horari

De dilluns a dissabtes de les 10 fins a les 14 h i de les 15 fins a les 19 h i el segon diumenge, de les 10 fins a les 14 h.

Preu i bonificacions (informació orientativa, pendent d’actualitzar)

 • Preu del curs: 150 euros
 • Família monoparental o nombrosa*: 135 euros
 • Discapacitat igual o superior al 33%*: 135 euros
 • Situació d’atur de 6 mesos o més*: 127 euros  (El document per acreditar-ho és treure’s un certificat des de l’enllaç següent: aquí

* S’haurà d’acreditar documentalment en cada cas.

*Les bonificacions no són acumulables.

Matrícula

Si t’interessa aquesta formació, et pots matricular on line (a partir del dia 14 de maig a les 10 h) al següent enllaç. 

ATENCIÓ: Has de tenir 18 anys el primer dia de curs (aquest motiu no és causa de justificació per retornar l’import de la matrícula)

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

Preinscriu-te
Matrícula curs a Santa Bàrbara
Matrícula curs a Ulldecona