Project Description

Monitoratge d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil

Matrícula oberta. Només queden places al curs de la Sénia

 Descripció

El curs de monitor/a et prepara per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-te per organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos. 

Objectius

 • Apredre a intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil.
 • Obtenir els recursos necessaris per organitzar i dinamitzar activitats de lleure.

Continguts

Etapa lectiva (150 hores)

Aquesta etapa inclou tres mòduls formatius amb una durada total de 150 hores.
Aquests s’avaluen per competències i per superar l’etapa cal obtenir la qualificació d’apte/a en cada un dels mòduls, i demostrar així la capacitat de l’alumne per desenvolupar les intervencions educatives corresponents.
Aquesta es demostrarà a partir de proves i exercicis avaluatius.
El model d’aprenentatge i la metodologia és amb sistema semipresencial i amb la següent distribució:

                                                                                                                                                        Presencials              Distància                Total

 • M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil                                  40 h                            20 h                     60 h
 • M2 Processos grupals i educatius en el lleure infanti i juvenil                20 h                            10 h                      30 h
 • M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure                      40 h                            20 h                     60 h

Etapa pràctica i memòria (160 hores)

Aquesta etapa implica la realització de pràctiques professionals o de voluntariat, amb una durada de 160 h. Pots començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva.
La recerca del centre corre a compte teu, tot i que comptaràs amb el recolzament del coordinador/a en cas de dificultat. Un cop finalitzades, s’avaluarà el desenvolupament de les competències mitjançant dos documents:
• El certificat de pràctiques que realitza el director/a de lleure titulat on es valora la idoneïtat de l’alumne en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.
• La memòria de pràctiques que elabora l’alumne, el qual comptarà amb el suport i tutorització individualitzada per part del coordinador/a del curs.

Persones destinatàries
Has de tenir els 18 anys fets quan iniciïs el curs. 

Reconeixement i acreditació de la formació 
La formació està reconeguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i, un cop superat amb èxit tot el procés formatiu, dona dret a obtenir el Diploma i el Carnet de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.

Avaluació

S’avalua el grau d’implicació, participació, responsabilitat i disponibilitat personal en la convivència a cada una de les sessions del curs. 

Dates i lloc

S’impartiran dos cursos intensius de monitors de lleure en modalitat presencial.

 • Del 30 de juny al 14 de juliol de 2023 (La Sénia)
 • Del 14 al 27 juliol de 2023 (Alcanar)

 Horari

De les 10 fins a les 14 h i de les 15 fins a les 19 h. L’últim dia del curs l’horari és fins les 14 h. 

Preu i bonificacions

 • Preu del curs: 150 euros
 • Família monoparental o nombrosa*: 135 euros
 • Discapacitat igual o superior al 33%*: 135 euros
 • Situació d’atur de 6 mesos o més*: 127 euros  (El document per acreditar-ho és treure’s un certificat des de l’enllaç següent: aquí

* S’haurà d’acreditar documentalment en cada cas.

*Les bonificacions no són acumulables.

Preinscripcions

La preinscripció assegura que rebràs tota la informació relacionada amb el curs de manera individual, però no dona dret a reserva de plaça.

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

Matricula’t al curs de la Sénia
Matricula’t al curs d’Alcanar
I DESPRÉS DE LA MATRÍCULA, QUÈ HE DE FER?