Project Description

Llengua de signes en català, nivell A1.A (semipresencial 30 hores)

 

 

 Descripció

Aquest curs pretén treballar de forma transversal els coneixements generals sobre la sordesa, és a dir, característiques, problemàtiques, barreres de comunicació, recursos comunicatius… L’alumnat obtindrà coneixements específics de la Llengua de Signes Catalana (LSC) i realitzarà activitats pràctiques d’expressió facial i corporal aplicada a les llengües de signes. Durant les sessions es treballarà d’un mode teòric i pràctic diferents situacions comunicatives.

 Objectius

 • Adquirir un coneixement bàsic en relació a la sordesa, les persones sordes, introducció a la Llengua de Signes Catalana.
 • Assolir un vocabulari bàsic.

Continguts

La sordesa i la comunitat Sorda

 • Introducció a la sordesa. Característiques i necessitats de les persones sordes.
 • La llengua de signes.
 • Recursos comunicatius en l’atenció a les persones sordes

La comunicació no verbal aplicada a la Llengua de Signes

 • L’expressió corporal.
 • L’expressió facial.
 • Atenció i discriminació visual

Terminologia i gramàtica general de la LSC

 • Inici de la conversa:salutacions i presentacions
   – Les fórmules de cortesia: peticions, disculpes i agraïments
   – El nom
   – El signe identificatiu /Signom/
 • La informació personal
  – Descripció física de les persones
  – Descripció dels estats d’ànim
  – Informació personal
 • El temps: cronològic, físic i lingüístic

Persones destinatàries

Totes aquelles que tinguin ganes d’aprendre una nova llengua.

 Reconeixement i acreditació de la formació

La formació té una certificació pròpia de l’entitat formadora. A més a més, totes aquelles persones que siguin docents i que estiguin en actiu, la titulació està reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

Ser major de 15 anys.

Avaluació

Per poder avaluar l’alumnat es requereix una assistència mínima del 80% a cada activitat.
L’avaluació serà de caràcter contínua i final.
En aquesta avaluació es valora, per una banda l’actitud, motivació i participació i per altra les següents competències lingüístiques:
     – Dactilologia
     – Discriminació Visual
     – Articulació
    –  Expressió facial i corporal
     – Lèxic
     – Gramàtica de la LSC: estructura, morfologia, sintaxi, classificadors.

Durada i lloc

30 hores. Modalitat semipresencial. Les sessions presencials a Masdenverge. 

Dates

 • Del 3 d’abril al 22 de maig de 2024. 

Horari

Sessió PRESENCIAL de 17:30h a 20:30 (3 hores) els dies:

 • 3, 10, 17, 22 i 24 d’abril  i 8, 15 i 22 de maig

Sessió TELEMÀTICA de 17:30 a 19:30h (2 hores) – Imprescindible equip amb Webcam – els dies:

 • 6, 13 i 20 de maig 

Preu i bonificacions

 • Preu del curs: 40,00 euros
 • Família monoparental o nombrosa*: 36,00 euros
 • Discapacitat igual o superior al 33%*: 36,00 euros
 • Situació d’atur de 6 mesos o més*: 34,00 euros  (El document per acreditar-ho és treure’s un certificat des de l’enllaç següent: aquí

* S’haurà d’acreditar documentalment en cada cas.

*Les bonificacions no són acumulables.

Baixes i devolucions

Les baixes comunicades 15 dies abans de l’inici de la formació, sempre que es demostri que són degudes a una causa justificada, tindran el reintegrament del 50% de l’import abonat. La comunicació s’haurà de formalitzar mitjançant sol·licitud, la qual es podrà presentar telemàticament a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Montsià juntament amb la documentació justificativa. 

L’alumne no tindrà dret al reintegrament de l’import del curs quan aquesta baixa sigui comunicada en un termini inferior a 15 dies abans de l’inici de la formació.

Matrícla

Si t’interessa aquesta formació, et pots matricular on line al següent enllaç: 

 

MATRÍCULA