Project Description

Llengua de signes en català, nivell A1 (120 hores)

 Descripció

Aquest curs, d’una durada de 120 hores, pretén treballar de forma transversal els coneixements generals sobre la sordesa, és a dir, característiques, problemàtiques, barreres de comunicació, recursos comunicatius… L’alumnat obtindrà coneixements específics de la Llengua de Signes Catalana (LSC) i realitzarà activitats pràctiques d’expressió facial i corporal aplicada a les llengües de signes. Durant les sessions es treballarà d’un mode teòric i pràctic diferents situacions comunicatives.

 Objectius

 • Adquirir un coneixement bàsic en relació a la sordesa, les persones sordes, introducció a la Llengua de Signes Catalana.
 • Assolir un vocabulari bàsic.

Continguts

Comunicació no verbal i expressió corporal aplicada a la LSC.

 • Comunicació amb el cos
 • Expressió facial
 • Comunicació i ús de l’espai
 • Coordinació i segmentació de les extremitats superiors: dits, mans i braços.
 • Discriminació Visual
 • Memòria Visual

Aspectes sociològics de la Comunitat Sorda

 • La Comunitat Sorda
 • Elements diferenciadors en la comunicació no verbal de les persones Sordes.
 • Manifestacions culturals de la Comunitat Sorda
 • Anècdotes i acudits específics de la Comunitat Sorda

Continguts temàtics de la Llengua de Signes Catalana

 • Dactilologia
 •  Nombres cardinals
 • Presentacions i informació personal
 • A classe
 • Preguntant: fórmules de cortesia
 • Descrivint persones. L’aparença física.
 • Demandes.
 • Descrivint persones. L’estat físic i anímic
 • L’agenda
 • La família i els amics
 • El transport
 • La salut
 •  El temps
 • Els aliments I
 • Animals domèstics
 • Les professions I
 • Variants dels signes IGUAL / SEMPRE
 • Variant del signe TOT
 • Variants dels signes OBRIR / TANCAR

Continguts gramaticals de la Llengua de Signes Catalana

 • Estructura de l’oració bàsica
 • La negació
 • La interrogació
 • Demanar informació
 • Verbs concordança I
 • Expressions idiomàtiques (signes especials). Introducció
 • Espai. Introducció

Persones destinatàries

Tenir ganes d’aprendre una nova llengua.

 Reconeixement i acreditació de la formació

La formació té una certificació pròpia de l’entitat formadora. A més a més, totes aquelles persones que siguin docents i que estiguin en actiu, la titulació està reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Requisits

Ser major de 14 anys.

Avaluació

Per poder avaluar l’alumnat es requereix una assistència mínima del 80% a cada activitat.
L’avaluació serà de caràcter contínua i final.
En aquesta avaluació es valora, per una banda l’actitud, motivació i participació i per altra les següents competències lingüístiques:
     – Dactilologia
     – Discriminació Visual
     – Articulació
    –  Expressió facial i corporal
     – Lèxic
     – Gramàtica de la LSC: estructura, morfologia, sintaxi, classificadors.

Durada i lloc

12o hores (inclou els 4 mòduls del nivell A1). En línia, modalitat sincrònica.

 

Dates

 • abril:  7, 8, 9, 21, 22, 23, 28, 29 i 30.
 • maig: 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 i 28
 • juny: 2,3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 i 18

Horari

Dijous: 17.30 fins a les 20.30 hores.

Divendres: 17.30 fins a les 20.30 hores.

Dissabtes: 10 a 14 hores i de 15 a 17 hores.

Preu i bonificacions

 • Preu del curs: 150 euros
 • Família monoparental o nombrosa*: 135 euros
 • Discapacitat igual o superior al 33%*: 135 euros
 • Situació d’atur de 6 mesos o més*: 127 euros  (El document per acreditar-ho és treure’s un certificat des de l’enllaç següent: aquí

* S’haurà d’acreditar documentalment en cada cas.

*Les bonificacions no són acumulables.

Baixes i devolucions

Les baixes comunicades 15 dies abans de l’inici de la formació, sempre que es demostri que són degudes a una causa justificada, tindran el reintegrament del 50% de l’import abonat. La comunicació s’haurà de formalitzar mitjançant sol·licitud, la qual es podrà presentar telemàticament a través de la seu electrònica del Consell Comarcal del Montsià juntament amb la documentació justificativa. 

L’alumne no tindrà dret al reintegrament de l’import del curs quan aquesta baixa sigui comunicada en un termini inferior a 15 dies abans de l’inici de la formació.

Nota

Activitat reconeguda pel Departament d’Educació a través de l’ICE URV (codi 8000090021) amb una certificació de 120 hores

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/info-general/cercador-activitats/

INSCRIPCIONS TANCADES