Project Description

Les empreses que contractin joves inscrits a la Garantia Juvenil mitjançant contractes formatius, de pràctiques o indefinits, podran beneficiar-se de bonificacions i reduccions a les qüotes de la Seguretat Social de fins al 100%.

1. Contractació indefinida. Tarifa Jove

S’estableix una bonificació per a la contractació indefinida de persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que implica per a les empreses, inclosos els/les treballadors/es autònoms/es i les entitats de l’Economia Social, una bonificació mensual en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social de 300 euros durant un màxim de sis mesos.

Aquesta mesura serà compatible amb la resta d’incentius, sempre que l’import mensual a cotitzar per l’empresa o el/la treballador/a autònom/a no sigui negatiu.

L’empresa haurà de mantenir al/a la treballador/a al menys sis mesos des de l’inici de la relació laboral. En cas d’incompliment d’aquesta obligació s’haurà de procedir al reintegrament de la bonificació.

Així mateix, estaran obligats a incrementar amb la nova contractació tant el nivell de treball indefinit con el nivell de treball total, i mantenir el nou nivell aconseguit amb la contractació durant tot el període en que es gaudeixi de la bonificació.

En cas que la contractació sigui a temps parcial, la jornada serà com a mínim del 50% de la corresponent a la d’un/a treballador/a a temps complet comparable, aplicant-se una bonificació d’entre 150 i 225 euros per a aquest supòsit en funció de la jornada de treball.

L’aplicació de la bonificació per part de cada empresa només es produirà una única vegada per a cadascun dels/de les beneficiaris/àries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que contractin, amb independència del període de la bonificació gaudit per l’empresa per l’esmentat/ada treballador/a.

2. Contractes formatius

Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge
El contracte presenta actualment una reducció del 100% de les cotitzacions per a les empreses de menys de 250 treballadors/es i del 75% per a les de 250 o més treballadors/es. A més, compta amb una bonificació de fins al 25% per a l’activitat formativa, que deu ser com a mínim del 25% el primer any i del 15% el segon i tercer any.

A través del Real Decret-Llei 8/2014, del 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, s’afegeix una disposició addicional en la qual es preveu que, per a les persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la quantia màxima de les bonificacions per l’activitat formativa es pugui elevar a través de la modificació de la seva regulació. Igualment, es tindrà en compte en l’incentiu els costos inherents a la necessitat de disposar d’un/a tutor/a.

Contracte en pràctiques
A través de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven es va posar en marxa una reducció del 50% en les cotitzacions per contingències comuns per als contractes en pràctiques.

A través del Real Decret-Llei, per a les persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, s’estableix una bonificació addicional del 50% a les cotitzacions de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comuns, pel qual l’incentiu serà del 100% quan les empreses contractin als/les joves inscrits/es en el Sistema de Garantia Juvenil.

Contracte a temps parcial amb vinculació formativa
A través de la Estretegia de Emprendimiento y Empleo Joven es va posar en marxa una reducció de la quota de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comuns (75% de reducció per empreses de més de 250 treballadors y 100% per a la resta) durant un màxim de 12 mesos per la contractació de joves aturats/des menors de 30 anys sense feina anterior, amb una experiència laboral inferior a tres mesos o que procedeixin d’un altre sector (requalificació professional), i que comptabilitzin feina amb formació.

A través de Real Decret-Llei, s’afegeix com a beneficiaris d’aquest incentiu a les persones inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

S’adjunten a sota els quatre tipus de contracte.  

Contracte indefinit

Contracte de pràctiques

Contracte de formació i aprenentatge

Contracte temporal amb vinculació formativa