Project Description


Informació

Les empreses que contractin joves inscrits a la Garantia Juvenil mitjançant contractes formatius, de pràctiques o indefinits, podran beneficiar-se de bonificacions i reduccions a les qüotes de la Seguretat Social de fins al 100%.

 


Contractació indefinida

> 300 € de bonificació en l’aportació empresarial a la Seguretat Social durant 6 mesos

Si el contracte és a temps parcial, 225 € quan la jornada de treball sigui almenys equivalent al 75% de la corresponent a un treballador a temps complet, i 150 € quan la jornada de treball sigui almenys equivalent al 50% de la corresponent a un treballador a temps complet. Aquesta bonificació és compatible amb la resta d’incentius a la contractació.

> Exempció de cotització empresarial dels primers 500 euros

De la base de cotització corresponent a contingències comunes durant 24 mesos per a contractació a temps complet. Quan el contracte se celebri a temps parcial, aquesta quantia es reduirà en proporció al percentatge en què disminueixi la jornada de treball, que no podrà ser inferior al 50% de la jornada d’un treballador a temps complet. En el cas d’empreses amb menys de 10 treballadors la mesura es prolongarà durant 12 mesos més, quedant exempts durant aquest últim període de l’aplicació del tipus de cotització dels primers 250 euros de la base de cotització o la quantia que correspongui en cas de temps parcial. Aquesta bonificació és compatible amb la “tarifa jove”, sempre que l’import mensual a cotitzar per l’empresa no sigui negatiu. (Es pot generar un excedent en la cotització del nou treballador que l’empresa podrà aplicar per reduir la cotització d’un altre treballador).

 


Contractes formatius

Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge

> 100% de reducció en les quotes empresarials a la Seguretat Social

Per contingències comunes i per accidents de treball i malalties professionals, desocupació, fons de garantia salarial i formació professional si la plantilla de l’empresa és inferior a 250 treballadors, i 75% si la plantilla és igual o superior.

> 100% de reducció de les quotes dels treballadors a la Seguretat Social

Durant la vigència del contracte.

> 1.500 €/any o 1.800 €/any de reducció en la quota empresarial a la Seguretat Social durant 3 anys

En el cas de les dones, si el contracte per a la formació i l’aprenentatge es transforma en indefinit a la finalització de la durada inicial o prorrogada.

> Finançament dels costos de formació

A través de bonificacions en les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social. La quantia màxima serà el resultat de multiplicar el mòdul econòmic (presencial o a distància) per un nombre d’hores equivalent al 25% de la jornada durant el primer any, i del 15% de la jornada el segon i tercer any. Bonificació addicional derivada de la tutorització, amb una quantia màxima d’1,5 euros per alumne i hora de tutoria, amb un màxim de 40 hores per mes i alumne.

 

Contracte en pràctiques

> 100% de bonificació i reducció en les qüotes empresarials a la Seguretat Social

50% de bonificació a les cotitzacions de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comunes per contractar joves inscrits al sistema de Garantia Juvenil, addicional al 50% de reducció per estar inscrit a l’Oficina de Treball com a Demandant d’Ocupació No Ocupat (DONO). 25% de bonificació de les cotitzacions de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comunes, addicional al 75% de reducció per aquest concepte que preveu el contracte en pràctiques si es contracta un treballador que estigui realitzant pràctiques no laborals.

 

Contracte a temps parcial amb vinculació formativa

> 100% de reducció de la quota empresarial a la Seguretat Social

Per contingències comunes per a empreses de menys de 250 treballadors i 75% per a la resta durant un màxim de 12 mesos (prorrogables a 12 mesos més si el treballador continua compatibilitzant treball i formació, o l’hagi cursat en els 6 mesos previs a la finalització del període dels 12 primers mesos).

 


Tipus de contractes

S’adjunten a sota els quatre tipus de contracte.  

Contracte indefinit

Contracte de pràctiques

Contracte de formació i aprenentatge

Contracte temporal amb vinculació formativa