Project Description

Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil


La formació està reconeguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i, un cop superat amb èxit tot el procés formatiu, dóna dret a obtenir el Diploma i el Carnet de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.


 Dates

1a quinzena: de l’1 fins al 15 de juliol de 2020. Masdenverge

2a quinzena: del 17 fins al 31 de juliol de 2020. Alcanar

De dilluns a dissabte

 Horari

De les 10 fins a les 14 h i de les 15 fins a les 19 h. El primer dia començarà a les 9 hores.

 Objectius

El curs de monitor/a et prepara per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil, capacitant-te per organitzar, dinamitzar i avaluar les activitats en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explícita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Destinataris i condicions d’accés
Has de tenir els 18 anys fets quan iniciïs el curs. 

Esquema organitzatiu del curs

Etapa lectiva (150 hores)

Aquesta etapa inclou tres mòduls formatius amb una durada total de 150 hores.
Aquests s’avaluen per competències i per superar l’etapa cal obtenir la qualificació d’apte/a en cada un dels mòduls, i demostrar així la capacitat de l’alumne per desenvolupar les intervencions educatives corresponents.
Aquesta es demostrarà a partir de proves i exercicis avaluatius.
El model d’aprenentatge i la metodologia és amb sistema semipresencial i amb la següent distribució:

                                                                                                                                             Presencials              Distància                Total

  • M1 Activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil                                40 h                            20 h                     60 h
  • M2 Processos grupals i educatius en el lleure infanti i juvenil                20 h                            10 h                     30 h
  • M3 Tècniques i recursos d’animació en activitats de lleure                     40 h                            20 h                     60 h

Etapa pràctica i memòria (160 hores)

Aquesta etapa implica la realització de pràctiques professionals o de voluntariat, amb una durada de 160 h. Pots començar les pràctiques un cop cursats tots els mòduls menys un de l’etapa lectiva.
La recerca del centre corre a compte teu, tot i que comptaràs amb el recolzament del coordinador/a en cas de dificultat. Un cop finalitzades, s’avaluarà el desenvolupament de les competències mitjançant dos documents:
• El certificat de pràctiques que realitza el director/a de lleure titulat on es valora la idoneïtat de l’alumne en funció de l’actitud i les capacitats demostrades.
• La memòria de pràctiques que elabora l’alumne, el qual comptarà amb el suport i tutorització individualitzada per part del coordinador/a del curs.

Preu

158,23 €

Fes la teva pre-inscripció!