Project Description

Curs de vetllador/a escolar (Octubre)


 Objectiu general

 • Adquirir les competències mínimes professionals per exercir les funcions de vetllador/a escolar a l’aula.

 Objectius específics

 • Proporcionar els coneixements teòrics bàsics de referència sobre el desenvolupament infantil i juvenil i els principals trastorns d’aquest desenvolupament.
 • Adquirir els coneixements procedimentals pràctics per dissenyar, desenvolupar i avaluar activitats educatives.
 • Conèixer les normatives i els protocols d’actuació a seguir en cada cas.
 • Aproximar-nos al món escolar i al seu funcionament.
 • Adqurir les destreses de treball en equips multidisciplinars.

Continguts

UNITAT DIDÀCTICA 1. NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS (NEE)

 • Aproximació conceptual.
 • Normalització/integració/inclusió/disminució/discapacitat/minusvalia/sobredotació

UNITAT DIDÀCTICA 2. PSICOLOGIA EVOLUTIVA I TGD

 • Psicologia evolutiva
  • Psicologia evolutiva infantil (0-6/6-12)
  • Psicologia evolutiva adolescent
 • TGD (Trastorn Generalitzat del Desenvolupament)
  • Discapacitat motriu
  • Problemes de conducta
  • Altres TGD: retard mental, discapacitat sensorial, TDAH, autisme

UNITAT DIDÀCTICA 3. FUNCIONS DEL VETLLADOR/A ESCOLAR

 • Aproximació a la política educativa
  • Nivell de concreció del currículum
 • Funcions del vetllador/a
  • UBASP
  • Dins i fora de l’aula

UNITAT DIDÀCTICA 4. INTERVENCIÓ A L’AULA I SAAC

 • Intervenció dins de l’aula
  • Objectius
  • Metodologia
  • Tipus de suport
  • Activitats
 • SAAC (Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació)
  • Aproximació conceptual
  • Paraula complementada
  • Comunicació bimodal
  • Llengua de signes
  • SPC
  • BLISS
  • Altres

UNITAT DIDÀCTICA 5. EQUIP MULTIDISCIPLINARI

 • Factors que incideixen en la pràctica educativa
  • Tasca conjunta
  • Actitud del professor/a
  • Particpació dels pares
  • La societat
 • Principals figures
  • UBASP
  • EAP
  • CREDA
  • LIC
  • FUNDACIÓ JOAN AMADES
  • CSMIJ
  • UTAC
  • CDIAP
  • EAIA
  • DGAIA

UNITAT DIDÀCTICA 6. ATENCIÓ SANITÀRIA IMMEDIATA

 • Atenció sanitària immediata
  • PAS
  • Exploració primària
  • Exploració secundària
  • Diferents símptomes i signes

Requisits

 • Persones, majors de 18 anys, que treballin o vulguin treballar com a vetlladors escolars.

Avaluació

S’avalua el grau d’implicació, participació, responsabilitat i disponibilitat personal en la convivència a cada una de les sessions del curs.


Preu  

90,79 €

FES LA TEVA PRE-INSCRIPCIÓ!